Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

voor https://siteraket.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://siteraket.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door SiteRaket.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SiteRaket.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij SiteRaket.nl.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met SiteRaket.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

SiteRaket.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. SiteRaket.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid

Siteraket spant zich in om uw website te allen tijde online en toegankelijk te houden. Wij begrijpen hoe belangrijk het is dat uw website zonder onderbrekingen functioneert en nemen daarom uitgebreide maatregelen om storingen en uitval te voorkomen. Ons team van experts staat klaar om snel en efficiënt in te grijpen bij eventuele problemen.

Geen Aanspraak op Schadevergoeding

Ondanks onze inspanningen kunnen wij niet volledig garanderen dat uw website te allen tijde beschikbaar zal zijn. In geval van tijdelijke uitval van uw website kan Siteraket niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, direct of indirect, die hieruit voortvloeit. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van gegevens of enige andere commerciële schade.

Preventieve Maatregelen en Probleemoplossing

Wij implementeren proactieve monitoring en onderhoud om de kans op uitval te minimaliseren. In het onwaarschijnlijke geval dat uw website toch tijdelijk offline gaat, zullen wij alles in het werk stellen om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen en de dienstverlening te herstellen. Onze technische ondersteuning is beschikbaar om eventuele storingen direct aan te pakken en op te lossen.

Acceptatie van Voorwaarden

Door gebruik te maken van de diensten van Siteraket, gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden. Dit houdt in dat u erkent en accepteert dat Siteraket niet aansprakelijk is voor schade als gevolg van tijdelijke uitval van uw website en dat u geen aanspraak kunt maken op schadevergoeding.

Wijzigingen in de Voorwaarden

Siteraket behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Door onze diensten te blijven gebruiken, stemt u in met de actuele voorwaarden.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://siteraket.nl op deze pagina.